Create PDF Штампа

Naknada za obrazovanje

Date added:
четвртак, 25 август 2011
Last revised:
never
Hits:
47003
Rating:
 
Vote for this:
Good - Bad

Answer

Agencija za državnu službu prema članu 62. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine osigurava obuku i razvoj državne službe, dok su odredbama člana 49. tog Zakona utvrđena prava i obaveze u vezi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnog službenika u pogledu datog prava i obaveze državnom službeniku da učestvuje u savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti. Agencija za državnu službu odlukom određuje posebne kredite i vrši planiranje, uslove, način i postupak određivanja učešća državnih službenika na savjetovanjima i drugim načinima njihovog obrazovanja koje ona organizuje. Zakon o državnoj službi u institucijama BiH ne sadrži odredbe koje se odnose na školovanje za sticanje višeg stepena školske spreme (zvanje magistra ili doktora nauka), odnosno ne predviđa da se isto može podvesti pod stručno obrazovanje i usavršavanje državnog službenika, jer viši stepen stručne spreme nije predviđen kao poseban uslov za obavljanje konkretnog radnog mjesta. Što se tiče prava zaposlenika (uposlenih koji nemaju status državnih službenika) na stručno obrazovanje, mjerodavno mišljenje može dati Ministarstvo pravde BiH koje je nadležno za nadzor nad izvršavanjem odredaba Zakona o radu u institucijama BiH koji reguliše prava i obaveze zaposlenika.

Članom 44. Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH propisano je da zaposleni u institucijama BiH imaju pravo na naknadu troškova potrebnih za stručno obrazovanje, usavršavanje i obučavanje, a u skladu sa podzakonskim aktom koji donosi Savjet ministara, na predlog Ministarstva finansija i trezora BiH. Na osnovu navedenog člana Savjet ministara BiH je donio Odluku o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za obrazovanje i stručno usavršavanje u institucijama BiH ( u daljem tekstu: Odluka), gdje je u članu 4. u stavu 1. propisano da pravo na naknadu za stručno obrazovanje zaposleni u institucijama BiH ostvaruju na osnovu programa stručnog obrazovanja koji za pojedine oblasti donosi Savjet ministara BiH na prijedlog resornog ministarstva i uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija i trezora i Ureda za zakonodavstvo. U stavu 3. istog člana Odluke se dalje precizira da pitanje visine naknade za stručno obrazovanje (iznos koji institucija BiH sufinansira), vremenskog roka u kome je zaposleni koji se upućuje na stručno obrazovanje dužan ostati na radu u instituciji BiH i druga bitna pitanja koja nisu regulisana navedenom Odlukom predstavljaju sadržaj programa stručnog obrazovanja.

Iz naprijed citiranih odredbi Odluke proizilazi da, ukoliko institucija želi odobriti naknadu za obrazovanje uposlenicima, potrebno je prvo da sama institucija predloži Savjetu ministara program stručnog obrazovanja za pojedinu oblast. Tek po donošenju istog od strane Savjeta ministara, a koji treba da sadrži regulirana sva pitanja naznačena u stavu 3. člana 4. Odluke, zaposleni mogu steći pravo na naknadu za stručno obrazovanje sukladno članu 2. stavu 1. Odluke, uz poštivanje odredaba iste (član 5.), koje se odnose na postupak i način ostvarivanja prava na naknadu. Budući da je obrađivač navedene Odluke Ministarstvo finansija i trezora BiH, isto može dati i mjerodavno mišljenje u ovom segmentu.

Tags for this item

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Додај сајт у FavoritesДодај страницу у FavoritesНаправи Homepage страницомПрослиједи ову страницуШтампај ову страницуСпаси страницу као ПДФ
Повратак на врх
Dodaj na svoj Facebook