header_printanje.png
21
Dec
2016
Odluka o usvajanju programa obuke za novozaposlene državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine Štampa

("Službeni glasnik BiH", broj 93/16 od 16.12.2016. godine)


Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03,42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08 ), člana 49. i  člana 62. stav 2. tačka a) alineja 3) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), na prijedlog Agencije za državnu službu     Bosne   i   Hercegovine,     Vijeće  ministara     Bosne     i Hercegovine, na  82. sjednici održanoj   23.11.2016. godine, donijelo je

 

 ODLUKU

O USVAJANJU PROGRAMA OBUKE

ZA NOVOZAPOSLENE DRŽAVNE SLUŽBENIKE

U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE 

 

Član 1.

(Predmet)

Ovom Odlukom usvaja se Program obuke za novozaposlene državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

 

Član 2.

(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka o programu obuke novozaposlenih državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine  („Službeni glasnik BiH“, broj 51/06).

 

Član 3.
(Stupanje na snagu) 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

 

 

 

    VM broj:             /16                                                         Predsjedavajući

23.11.2016. godine                                                            Vijeća ministara BiH

        Sarajevo                                                                        Dr. Denis Zvizdić                                          

 


 

 

PROGRAM

OBUKE ZA NOVOZAPOSLENE DRŽAVNE SLUŽBENIKE

U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE 

 

I Uvod 

Obuka za novozaposlene državne službenike je uobičajeni i redovni oblik obuke koji se primjenjuje na novozaposlene u državnim službama mnogih zemalja. Ovaj vid obuke ima za cilj da osobu koja se prvi put zapošljava kao državni službenik  u nekoj od institucija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: institucija), upozna sa okruženjem u koje osoba ulazi, kao i sa svim specifičnostima tog radnog okruženja, od zakonskog okvira u kom se odvija rad državnih službenika u institucijama do specifičnosti rada u državnoj službi i neophodnih vještina i znanja koje trebaju posjedovati državni službenici.

Izrazi koji su radi preglednosti u Programu obuke za novozaposlene državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovne (u daljem tekstu: Program obuke), dati u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.

 

II Značaj

Usvajanje novog Programa obuke je korak ka kvalitetnom ustroju i efikasnoj javnoj upravi u Bosni i Hercegovini, sa obučenim kadrom koji je sposoban da adekvatno obavi zadatke koji se postavljaju pred državne službenike u redovnom poslu, a posebno nove zadatke koje treba obaviti u cilju reforme javne uprave, što je cilj svih uspješnih javnih uprava.

U tom smislu, Program obuke je obavezujući za sve državne službenike koji se prvi put zapošljavaju u nekoj od institucija, a Agencija za državnu službu BiH (u daljem tekstu: Agencija), je nadležna za provedbu ovog Programa obuke.

III Analiza postojećeg stanja

Prva i važeća Odluka o programu obuke novozaposlenih državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 51/06), donesena je na 119. sjednici Vijeća ministara  30.5.2006. godine, i stupila na snagu  30.5.2006. godine. Agencija je od tada kontinuirano provodila četverodnevnu obuku za sve novozaposlene državne službenike, kroz protekli desetogodišnji period.

Na osnovu desetogodišnjeg iskustva izvođenja obuke, provedenih anketa među polaznicima i analiza, vođeni činjenicom uvođenja obaveze polaganja stručnog ispita za novozaposlene državne službenike koje provodi Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine kao i uvođenja okvira kompetencija u zapošljavanju državnih službenika, kao razvojne aktivnosti koja doprinosi unapređenju upravljanja ljudskim potencijalima, Agencija je uočila potrebu donošenja nove odluke kao i novog Program obuke za novozaposlene državne službenike institucija.

Takođe, Evropska komisija je kroz Strategiju proširenja pojačala svoj fokus na reformu javne uprave za zemlje kandidate, predstavljanjem šest ključnih područja reforme i boljim integriranjem reforme u proces proširenja, a  kroz  jače povezivanje reforme javne uprave sa pregovorima o pristupanju. U okviru dokumenta “Principi javne uprave”, u oblasti državne službe i upravljanja ljudskim potencijalima SIGMA je u ime EU-a definirala poseban princip koji se odnosi na stručno usavršavanje državnih službenika, definiran kao princip broj 6 u ovoj oblasti, a koji glasi: „Osigurano je stručno usavršavanje državnih službenika; ono obuhvata redovno obučavanje, pravičnu ocjenu rada, mobilnost i unapređenje na osnovu objektivnih i transparentnih kriterija i meritornosti“.

IV Cilj i ciljna grupa 

Cilj novog Programa obuke je da obuka za novozaposlene državne službenike bude  efikasnija u odnosu na dosadašnju i više prilagođena novim potrebama državne službe zbog aktivnosti koje se provode na reformi javne uprave i uvođenja kompetencija za sve državne službenike. Ovom obukom na adekvatan način će se upotpuniti znanja, poboljšati vještine i sposobnosti novozaposlenih državnih službenika i to u skladu sa trenutnim potrebama prakse i službe, a pruža se i doprinos realizaciji općeg cilja u reformskoj oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima.

Ciljna grupa su svi državni službenici koji se po prvi put zapošljavaju u neku od institucija.

V Realiziranje obuke za novozaposlene državne službenike  i obaveze Agencije

Obuka za novozaposlene državne službenike se odvija po ovom Programu obuke i to  u određenim vremenskim intervalima, a realizira se u toku radnog vremena.

Agencija u okviru svojih zakonskih nadležnosti, preduzima sve potrebne mjere radi realizacije ovog Programa obuke, uključujući nadzor, kao i praćenje kvaliteta obuke putem evaluacije.

VI Obaveze institucija  BiH

Institucije su obavezne da omoguće novozaposlenim državnim službenicima da prođu ovu obuku u skladu sa rasporedom obuke koji sačinjava Agencija, s obzirom da je obuka za novozaposle državne službenike, kao djelatnost od općeg interesa propisana zakonom i ovim Programom obuke, te kao obavezujuća ima prednost u odnosu na druge aktivnosti novozaposlenih državnih službenika u institucijama.

VII Obaveze novozaposlenih državnih službenika

Novozaposleni državni službenici su dužni da se odazovu na poziv Agencije, te prisustvuje na minimalno 75%  programa obuke kako bi ispunili uvjete za dobivanje certifikata.

Ukoliko su novozaposleni državni službenici opravdano spriječeni da se odazovu pozivu Agencije, zbog zdravstvenih poteškoća ili neodgodivih poslovnih zadataka, oni ili institucija su dužni da najmanje tri dana prije početka planirane obuke pismenim putem obavijeste Agenciju o nemogućnosti učestvovanja. Agencija će u tom slučaju obavijestiti kandidata o novom terminu obuke.

VIII Finansijska sredstva

Finansijska sredstva za realizaciju ovog Programa obuke osigurana su u Budžetu Agencije.

IX Program obuke 

Obuka za novozaposlene državne službenike obuhvata dvije oblasti, i to oblast zakona i  oblast neophodnih vještina i znanja, kako je prikazano u tabeli koja slijedi:

 

Oblast zakona 

Oblast neophodnih vještina i znanja 

Osnove uprave u BiH (Zakon o upravi; Zakon o Vijeću ministara BiH; Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH)

Upravljanje ljudskim potencijalima (lični razvoj i razvoj karijere; stručno osposobljavanje i usavršavanje - obuka, godišnja ocjena rada, motivacija zaposlenih)

Upravni postupak i upravni spor (Zakon o upravnom postupku; Zakon o upravnim sporovima BiH)

Etika u javnoj upravi (integritet; prevencija korupcije; sukob interesa)

Radni odnosi državnih službenika (Zakon o državnoj službi u institucijama BiH; Zakon o radu u institucijama BiH)

Kodeks državnih službenika i Disciplinska odgovornost (mobing)

Javne finansije (osnove finansiranja institucija BiH; pojam javnih prihoda i rashoda; budžetski proces u BiH; finansijske kontrole u javnom sektoru; plate i naknade)

 

Razvoj socijalnih vještina u radnom okruženju (tim i timski rad; planiranje i organiziranje; upravljanje vremenom, stresom i konfliktima)

Kancelarijsko poslovanje u organima uprave

Poslovna komunikacija i korespondencija  (Pisanje akata i jezik u javnoj administraciji; pisana i usmena prezentacija; interna komunikacija i komunikacija sa strankama; poslovni bonton; poslovni sastanci; korespondencija)

 

Osnove evropskih integracija (elementarna znanja iz oblasti EI sa posebnim akcentom na trenutnu situaciju u kojoj se BiH nalazi i obaveze koje iz toga proizlaze; nastanak i razvoj EU; organizacija i funkcioniranje EU; reforme u kontekstu EU integracija)

 

Uvod e-upravu (e-vlada; zaštita i sigurnost podataka;  informacioni sistemi u organima uprave)

 

Uključivanje principa ravnopravnosti polova u državnoj upravi

X Način izvođenja obuke i predavači

Obuka za novozaposlene organizira se na kombinirani način (blended learning), i to jedan dio u učionici a drugi dio primjenom sistema e-learning (uz pomoć predavača, self-paced i webinari).

Predavači na ovoj obuci mogu biti: 

  • državni službenici sa iskustvom; 
  • certificirani treneri za određene oblasti; 
  • vanjski saradnici. 

XI Veza sa drugim oblicima stručnog osposobljavanja

Znanja i vještine ponuđene kroz ovu obuku ne predstavljaju značajnije preklapanje sa znanjima stečenim prilikom polaganja javnog, odnosno stručnog ispita, prvenstveno iz razloga što je Plan obuke za novozaposlene državne službenike širi i obuhvatniji, nudi segment neophodnih vještina. Ipak može se primijetiti da će znanja stečena ovom obukom licu koje je dužno polagati stručni upravni ispit olakšati pripremu tog ispita, dok će ostalim pomoći da osvježe svoja znanja iz relevantnih oblasti.

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (odluka_o_programu_obuke_za_novozaposlene_2016.pdf)Odluka o usvajanju programa obuke za novozaposlene državne službenikeDokument u PDF formatu.207 Kb
Posljednje ažurirano srijeda, 21 decembar 2016 13:41