header_printanje.png
14
Jan
2019
Plan i program opšteg stručnog usavršavanja inspektora Štampa

Broj: 04-34-7-65-1/18 od 10. januara 2019. godine


Na osnovu člana 49. stav 6. i člana 62. stav 2. tačka a) alineja 3) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), člana 61. stav 2. i člana 71. stav 3. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), na prijedlog Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, donosi

PLAN I PROGRAM
OPĆEG STRUČNOG USAVRŠAVANJA INSPEKTORA

I Uvod

Cilj općeg stručnog usavršavanja inspektora je da inspektore u upravnim tijelima Bosne i Hercegovine, kao državne službenike s posebnim ovlastima, educira, osposobi i usavrši u vođenju inspekcijskih postupaka.

II Značaj

Plan i program općeg stručnog usavršavanja inspektora (u daljem tekstu: Plan i program) predstavlja obavezu propisanu Zakonom o upravi, a ogleda se u potrebi da inspektori u upravnim tijelima Bosne i Hercegovine budu obučeni i osposobljeni za adekvatno vršenje poslova inspekcijskog nadzora.

III Analiza postojećeg stanja

U sklopu svog redovnog programa obuka Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), organizira obuku na temu Primjena propisa o inspekcijskom nadzoru.

Plan i program, čije donošenje je propisano odredbama Zakona o upravi, predviđa širi obuhvat materije od dosadašnje obuke, te mnogo više praktičnih vježbi.

IV Cilj i ciljna grupa

Cilj Plana i programa je da svi inspektori u upravnim tijelima Bosne i Hercegovine kontinuirano prolaze obuke koje će kroz praktične primjere i vježbe osigurati bolju kvalitetu i jednoobrazno postupanje inspektora.

Ciljna grupa su svi inspektori u upravnim tijelima Bosne i Hercegovine.

V Izrada Plana i programa obuke

Agencija izrađuje Plan i program na prijedlog Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, a isti je sačinjen na osnovu analize potreba za obukom.

Plan i program se izrađuje, odnosno ažurira svake godine, te je inkorporiran u Godišnji plan i program obuka državnih službenika u organizaciji Agencije.

VI Realiziranje obuke i obaveze Agencije

Obuka inspektora se odvija kontinuirano po utvrđenom Planu i programu, iz sredstava osiguranih u budžetu Agencije i sa predavačima koje angažira Agencija, a realizira se u toku radnog vremena.

Agencija u okviru svojih zakonskih nadležnosti preduzima sve potrebne mjere radi realizacije ovog Plana i programa, uključujući nadzor, kao i praćenje kvaliteta obuke putem evaluacije.

VII Obaveze institucija Bosne i Hercegovine

Institucije su obavezne inspektorima koji su ciljna grupa obuke omogućiti da prođu ovu obuku u skladu sa rasporedom obuke koji sačinjava Agencija, s obzirom da je navedena obuka zakonska obaveza svih inspektora i kao takva od općeg interesa za institucije Bosne i Hercegovine.

VIII Obaveze državnih službenika

Inspektori, kao državni službenici koji su ciljna grupa usavršavanja, dužni su prisustvovati na minimalno 75% programa obuke kako bi ispunili uvjete za dobivanje certifikata i kredita.

IX Program obuke

Opće stručno usavršavanje inspektora traje četiri dana (24 školska sata), pri čemu se obrađuju sva pitanja vezana za samu temu navedene obuke.

Program obuke propisan je na način kako je navedeno u daljem tekstu po temama, i to:
- Uprava, upravni nadzor i inspekcijski nadzor;
- Pravni osnov za vršenje inspekcijskog nadzora;
- Funkcije inspekcijskog nadzora (preventivna, korektivna i represivna funkcija);
- Praktična primjena načela srazmjernosti;
- Planiranje inspekcijskog nadzora;
- Priprema inspekcijskog nadzora (stručna, tehnička, psihofizička);
- Procjena rizika u inspekcijskom nazoru;
- Sačinjavanje kontrolnih lista za inspekcijski nadzor;
- Komunikacija sa subjektom nadzora (neverbalna komunikacija, aktivno slušanje, uspostavljanje i građenje povjerenja, komunikacija s teškim subjektima nadzora, postupanje s neregistriranim subjektima);
- Predstavljanje i legitimacija inspektora;
- Prava i dužnosti inspektora;
- Sačinjavanje zapisnika o inspekcijskom nadzoru;
- Sačinjavanje rješenja o nalaganju upravnih mjera;
- Praćenje izvršenja rješenja;
- Prekršajni postupak (prekršajni nalog i prekršajna prijava);
- Krivična i disciplinska prijava;
- Žalba na rješenje i upravni spor;
- Vođenje evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima;
- Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku;
- Upravljanje stresom;
- Upravljanje vremenom.

X Način izvođenja obuke i predavači

Obuka inspektora organizira se u učionici.

Predavači na ovoj obuci mogu biti: državni službenici s iskustvom iz tražene oblasti, certificirani treneri za traženu oblast i vanjski suradnici.

XI Stupanje na snagu

Ovaj Plan i program stupa na snagu danom donošenja i odmah se objavljuje na službenoj internet stranici Agencije, kao i na oglasnoj tabli Agencije.

Broj: 04-34-7-65-1/18

10. januar 2019. godine

Sarajevo 

DIREKTOR

 

Neven Akšamija

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (plan-i-program-opsteg-strucnog-usavrsavanja-inspektora.pdf)Plan i program opšteg stručnog usavršavanja inspektoraDokument u PDF formatu1135 Kb
Posljednje ažurirano ponedeljak, 14 januar 2019 11:06