header_printanje.png
28
Sep
2009
Odluka o određivanju jedinica u institucijama Bosne i Hercegovine za implementaciju Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine Štampa

Odluka Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 35/06) od 3. aprila 2006. godine


Na osnovu člana 17. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03 i 42/03), Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na 114. sjednici održanoj 3. aprila 2006. godine, donio je

ODLUKU

O ODREDIVANJU JEDINICA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE ZA
IMPLEMENTACIJU ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BOSNE I
HERCEGOVINE

Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom bliže se utvrduju jedinice institucija Bosne i Hercegovine, koje su u skladu sa clanom 60. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04 i 48/05) zadužene za implementaciju tog zakona (u daljnjem tekstu: jedinica).

Član 2.
(Cilj odredivanja)

Cilj preciznijeg odredivanja jedinica ovom Odlukom je efikasnija realizacija procesa zapošljavanja državnih službenika, uzajamno pružanje pomo}i institucija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
institucija) i Agencije za državnu službu (u daljnjem tekstu: Agencija) u realizaciji kadrovske politike institucija Bosne i Hercegovine u okviru utvrdenim propisima, organizacionog razvoja institucija, uspostavljanju i vodenju registra osoblja, osiguranja koordinacije, organizovanja i realizacije obuke državnih službenika i razvoja državne službe.

Član 3.
(Jedinica za implementaciju)

(1) Jedinica je, u okviru svojih propisanih nadležnosti, osnovna organizaciona jedinica za kadrovske poslove, odnosno razvoj ljudskih resursa ili unutrašnja organizaciona jedinica za kadrovske poslove, odnosno razvoj ljudskih resursa ukoliko institucija u svojoj unutrašnjoj organizaciji nema predvidenu takvu osnovnu jedinicu.
(2) Ukoliko institucija u svojoj unutrašnjoj organizaciji ima predvidenu posebnu organizacionu jedinicu za obuku državnih službenika ista se smatra jedinicom iz clana 1. ove Odluke i to u okviru svog djelokruga.
(3) Jedinica u smislu ove Odluke je i radno mjesto za kadrovske odnosno poslove razvoja ljudskih resursa ili poslove obuke ukoliko institucija u svojoj unutrašnjoj organizaciji nema predvidene organizacione jedinice iz stava 1. ovog clana.

Član 4.
(Prava i obaveze komunikacije)

Rukovodioci jedinica ili državni službenik koji je rasporeden na radno mjesto u smislu clana 3. stav 3.
ove Odluke, kao i odgovaraju}i rukovodilac u Agenciji imaju pravo i obavezu da medusobno odnosno
neposredno informišu, komuniciraju i suraduju, ali ne i da konacno odlucuju o konkretnim pitanjima.

Član 5.
(Obaveze koje proisticu iz Odluke)

(1) Institucije i Agencija dužne su pratiti provodenje ove Odluke.
(2) Agencija je dužna dati mišljenje na akte o unutrašnjoj organizaciji institucija Bosne i Hercegovine, koji se ticu realizacije odredaba utvrdenih ovom Odlukom.

Član 6.
(Završna odredba)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

SM broj 52/06
3. aprila 2006. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Savjeta ministara BiH
Adnan Terzić, s. r.

Posljednje ažurirano petak, 05 avgust 2016 11:26