header_printanje.png
24
May
2013
Odluka o postupku preispitivanja zdravstvene sposobnosti državnog službenika institucija Bosne i Hercegovine Штампа

Odluka Vijeća ministara BiH broj 89/13 od 25. aprila 2013.godine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/13)


Na osnovu člana 50. stav 3. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 12/02, 19/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08 ), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 47. sjednici održanoj 25. aprila 2013. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

O POSTUPKU PREISPITIVANJA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

DRŽAVNOG SLUŽBENIKA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

(Predmet odluke)

 

Ovom odlukom propisuju se postupak i razlozi za preispitivanje zdravstvene sposobnosti državnog službenika za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je postavljen, kao i postupak koji se pokreće po zahtjevu institucije Bosne i Hercegovine u kojoj je državni službenik zaposlen(u daljem tekstu: institucija BiH).

 

Član 2.

(Razlozi za preispitivanje zdravstvene sposobnosti)

 

(1) Preispitivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova državnog službenika može se obavljati u sljedećim slučajevima:

  1. a)ukoliko usljed određenih ponašanja, aktivnosti ili nezadovoljavajućih ocjena u radu državnog službenikapostoji opravdanasumnja da isti više nije sposoban za obavljanjeposlova radnog mjesta na koje je postavljen;
  2. b)u slučaju dužeg trajanja privremene nesposobnosti za rad/bolovanja prouzrokovanog bolešću ili povredom, ako privremena nesposobnost za rad/bolovanje traje neprekidno ili u prekidima ukupno 12 mjeseci za istu bolest.

 

(2) Institucija BiH je dužna pokrenuti postupak u skladu sa odredbama ove odluke i proslijediti nadležnom organuza ocjenu radne sposobnosti sve dokaze koji upućuju na postojanje potrebe za preispitivanje zdravstvene sposobnosti državnog službenika za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je postavljen.

 

Član 3.

(Ocjenjivanje zdravstvene sposobnosti)

 

(1) Ocjenjivanje zdravstvene sposobnosti državnog službenika za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je postavljenvrše institucije koje obavljaju ocjenu radne sposobnosti u skladu sa zakonima iz oblasti zdravstvenog osiguranja i penzijskog i invalidskog osiguranja, aprema mjestu uplate doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje (u daljem tekstu: nadležna institucija).

(2) U postupku pokrenutom kod nadležne institucije,iz stava (1) ovog člana, institucija BiH ima položaj stranke.

Član 4.

(Pokretanje postupka)

 

(1) Kada se utvrdi postojanje razloga iz člana 2. ove Odluke, institucija BiH donosi rješenje kojim se nalaže državnom službeniku podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka za ocjenu zdravstvene sposobnosti kod nadležne institucije.

(2) Ukoliko državni službenik ne postupi po nalogu institucije BiH, postupak za ocjenu zdravstvene sposobnosti državnog službenika kod nadležne institucije će pokrenuti institucija BiH.

(3) Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana državni službenik može izjaviti žalbu Odboru državne službe za žalbe Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

(4) Rok za pokretanje postupka iz stava (1) ovog člana ne može biti kraći od 15 dana od dana konačnosti rješenja koje donosi Odbor državne službe za žalbe Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

(5) Državni službenik dužan je sve akte u postupku ocjene zdravstvene sposobnosti dostaviti instituciji BiH, a posebno akte kojima se postupak za ocjenu zdravstvene sposobnosti kod nadležne zdravstene institucije okončava, obustavlja ili prekida.

 

Član 5.

(Postupanje po aktu nadležne institucije)

 

(1) Državnom službeniku prestaje radni odnos u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, ukoliko nadležna institucija utvrdi da državni službenik nije zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je postavljen, odnosno da postoji gubitak radne sposobnosti ili da državni službenik ima promijenjenu radnu sposobnost i po zakonima o penzijskom i invalidskom osiguranju stiče pravo na invalidsku penziju.

(2) Ukoliko nadležna institucija utvrdi promijenjenu radnu sposobnost državnog službenika za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je postavljen, državni službenik ima pravo na raspoređivanje na drugo radno mjesto u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, a ukoliko to nije moguće, isti se proglašava prekobrojnim i provodi se postupak propisan u slučaju prekobrojnosti državnog službenika.

 

Član 6.

(Troškovi postupka)

 

Troškove ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti državnog službenika snosi institucija BiHkoja je naložila pokretanje postupka preispitivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je postavljen.

 

 

Član 7.

(Kaznene odredbe)

 

            (1) Novčanom kaznom od 4.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj nadležna institucija, ukoliko instituciji BiH ne prizna svojstvo stranke u postupku (član 3. stav (2)), ili ukoliko ne pokrene postupak u razumnom roku od mjesec dana, ili postupak ne pokrene nikako, ili ga bezrazložno odugovlači van razumnog roka.

(2) Novčanom kaznom od 800,00 do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj iz stava (1) ovog člana odgovorno lice u nadležnoj instituciji.

(3) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj državni službenik ukoliko:

  1. a)ne pokrene postupak ocjene zdravstvenesposobnosti u skladu sa konačnimrješenjem ili odustane od podnesenog zahtjeva za ocjenu prije donošenja rješenja (član 4. stav (1));
  2. b)instituciji BiH ne dostavlja sve akte postupka (član 4. stav (5)).

            (4) U slučaju ponovljenog prekršaja iz stava (3) ovog člana, državni službenik kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 3.000,00 KM, kao i disciplinskom mjerom prestanka radnog odnosa u državnoj službi.

 

Član 8.

(Stupanje na snagu)

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

           

Attachments:
FileОписFile size
Download this file (Glasnik039_Odluka o postupku preispitivanja zdravstvene sposobnosti.pdf)Izvod iz Službenog glasnika BiH 416 Kb
Последње ажурирано петак, 24 мај 2013 15:01