header_printanje.png
30
May
2013
Odluka o specifičnim slučajevima nespojivosti sa radnim mjestom savjetnika Štampa

Odluka Vijeća ministara BiH 93/13 od 08.05.2013. („Službeni glasniku BiH“, broj 41/13)
Na snazi od 05.06.2013.godine


Na osnovu člana 18. stav 5. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 49. sjednici održanoj 8. maja 2013. godine, donijelo je

O D L U K U
O SPECIFIČNIM SLUČAJEVIMA
NESPOJIVOSTI SA RADNIM MJESTOM SAVJETNIKA

Član 1.
(Predmet odluke)

Ovom odlukom uređuju se specifični slučajevi nespojivosti sa radnim mjestom savjetnika ministra i savjetnika direktora upravne organizacije (u daljem tekstu: savjetnik), saglasno odredbama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.
(Obim primjene)

Odredbe ove odluke ne odnose se na sekretara Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, sekretara Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, sekretara Zajedničke službe Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, savjetnike u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, te savjetnike članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine, čije će specifične slučajeve nespojivosti posebno regulisati Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

Član 3.
(Primjena Zakona o sukobu interesa)

Na savjetnika se primjenjuje Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03, 12/04, 63/08 i 18/12), kako je to istim zakonom propisano.

Član 4.
(Obavljanje dodatnih aktivnosti)

(1) Savjetnik ne smije obavljati dodatnu aktivnost za koju se plaća naknada bez odobrenja savjetovanog lica.
(2) Ako mu to odobri savjetovano lice, i ako takva aktivnost nije u suprotnosti sa Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ili drugim posebnim zakonom, savjetnik može:
a) biti član upravnih i drugih organa pravnih lica, na bilo kom nivou Bosne i Hercegovine;
b) biti član upravnih i drugih organa karitativnih organizacija, na bilo kom nivou Bosne i Hercegovine;
c) biti član upravnih i drugih odbora sportskih klubova, društava i saveza, kao i drugih sportskih asocijacija, na bilo kom nivou Bosne i Hercegovine;
d) obavljati aktivnosti na seminarima, obukama, edukacijama i savjetovanjima;
e) obavljati aktivnosti u projektima nevladinih i drugih sličnih ustanova i organizacija na bilo kom nivou Bosne i Hercegovine, pod uslovom da svojom aktivnošću ne smije za nevladine i druge slične ustanove i organizacije obezbijediti privilegovan pristup vladinim informacijama, iznositi saznanja i podatke dobivene u svom profesionalnom radu, koristiti svoju poziciju kako bi navedena tijela ostvarila neku korist, odnosno svojim aktivnostima uticati na nepristrasan i profesionalni odnos prema institucijama;
f) baviti se naučno istraživačkim radom ili obavljati aktivnosti predavača na školskim ustanovama u oblasti obrazovanja;
g) obavljati aktivnosti u kulturi, sportu i umjetnosti, pod uslovom da te aktivnosti ne narušavaju ugled državne službe i samog savjetnika;
h) učestvovati u aktivnostima uspostavljanja i razvoja lokalne uprave i samouprave;
i) obavljati poslove u komisijama i drugim radnim tijelima koje formiraju institucije na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, pri čemu visina naknade ne prelazi iznos utvrđen propisima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o članstvu u navedenim radnim tijelima;
j) za potrebe upravnih ili sudskih organa u Bosni i Hercegovini obavljati poslove vještaka, eksperata, tumača i drugih stručnih osoba, pod uslovom da isti poslovi nemaju uticaja na obavljanje službenih obaveza savjetnika.

Član 5.
(Radni odnos)

(1) Savjetnik ne može obavljati dužnost sa skraćenim radnim vremenom (rad sa nepunim radnim vremenom), niti može istovremeno biti zaposlen na drugom radnom mjestu.
(2) Savjetnik ne može obavljati druge aktivnosti za koje se plaća naknada osim aktivnosti iz člana 4. odluke.

Član 6.
(Drugi specifični slučajevi nespojivosti)

(1) Savjetnik kojem je prestala funkcija usljed razrješenja, isteka mandata, njegove ostavke ili ostavke savjetovanog lica, u roku od dvije godine od dana razrješenja s dužnosti ne može se zaposliti kod poslodavca ili firme, nad radom koje je institucija u kojoj je savjetnik bio angažovan provodila redovan nadzor.
(2) Savjetnik ne smije primati ni bilo kakvu drugu naknadu od poslodavca ili firme iz stava (1) ovog člana u roku od dvije godine od dana razrješenja s dužnosti.

Član 7.
(Obaveza davanja ostavke)

Savjetnik daje ostavku:
a) od trenutka kada je potvrđena njegova kandidatura na javnu funkciju na koju se bira direktno ili indirektno, ili od trenutka kada je imenovan na položaj u bilo kojem zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
b) kada zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca.

Član 8.
(Razrješavanje dužnosti)

Savjetnik za kojeg se utvrdi da obavlja dužnost, aktivnost ili se nalazi na položaju koji dovodi do sukoba interesa sa njegovim službenim dužnostima prema odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine i ove odluke, razrješava se dužnosti.

Član 9.
(Kazne za prekršaje koje učini poslodavac)

(1) Novčanom kaznom od 9.000 do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje:
a) zaposli lice koje je prethodne dvije godine obavljalo dužnost savjetnika u instituciji koja je nad radom navedenog pravnog lica provodila redovan nadzor (član 6. stav 1. ove odluke);
b) u roku od dvije godine isplati licu koje je ranije obavljalo funkciju savjetnika naknadu bilo koje vrste (član 6. stav 2. ove odluke).
(2) Novčanom kaznom od 1.500 do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj iz stava (1) ovog člana odgovorno lice u pravnom licu ili poslodavac koji samostalno obavlja privrednu djelatnost.

Član 10.
(Kazne za fizička lica)

(1) Novčanom kaznom od 1.000 do 2.000 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje:
a) u roku od dvije godine nakon prestanka funkcije savjetnika se zaposli kod poslodavca ili firme (fizičkog ili pravnog lica), nad kojim je institucija u kojoj je obavljao funkciju savjetnika provodila redovan nadzor (član 6. stav 1. ove odluke);
b) u roku od dvije godine nakon prestanka funkcije savjetnika primi naknadu bilo koje vrste od poslodavca ili firme (fizičkog ili pravnog lica), nad kojim je institucija u kojoj je obavljao funkciju savjetnika provodila redovan nadzor (član 6. stav 2. ove odluke).
(2) Novčanom kaznom iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj savjetnik koji obavlja dodatnu aktivnost suprotno članu 4. ove odluke.

Član 11.
(Nadzor nad primjenom)

Nadzor nad primjenom ove odluke u institucijama Bosne i Hercegovine obavlja upravna inspekcija, a nadzor nad poslodavcima i firmama vrše nadležni inspekcijski organi u Bosni i Hercegovini.

Član 12.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH".

VM broj 93/13
8. maja 2013. godine
Sarajevo

PREDSJEDAVAJUĆI
VIJEĆA MINISTARA BIH
Vjekoslav Bevanda

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (Odluka_o_specificnim_slucajevima_nespojivosti.pdf)Odluka o specifičnim slučajevima nespojivosti sa radnim mjestom savjetnikaIzvadak iz Službenog glasnika BiH na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku185 Kb
Posljednje ažurirano četvrtak, 30 maj 2013 09:35