header_printanje.png
12
Aug
2016
Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju visine novčane naknade za rad u disciplinskim komisijama Agencije za državnu službu Štampa

("Službeni glasnik BiH", broj 44/16 od 14.06.2016.godine)

 


Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara B osne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08),  člana 1. stav (1) tačka c) i člana 6. stav (2) Odluke o kriterijima za utvrđivanje novčane naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim tijelima iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/09 i 10/12), a u vezi sa članom 46. Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 20/03 i 94/10), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, na 57. sjednici održanoj 23.05.2016. godine, donijelo je

 

ODLUKU 

O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU VISINE NOVČANE NAKNADE ZA RAD

U DISCIPLINSKIM KOMISIJAMA AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Član 1.

U Odluci o utvrđivanju visine novčane naknade za rad u disciplinskim komisijama Agencije za državnu službu („Službeni glasnik BiH“, broj 70/09), član 2. mijenja se  i glasi:

 

“Član 2.

(Visina naknade)

 

  1. (1)Naknada za rad u disciplinskoj komisiji utvrđuje se po predmetu i to:
    1. a)predsjednik komisije u iznosu od 300,00 KM,
    2. b)član komisije u iznosu od 200,00 KM,
    3. c)zapisničar komisije u iznosu od 100,00 KM.
  2. (2)Mjesečna naknada za rad u disciplinskoj komisiji može iznositi maksimalno do visine osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama BiH.
  3. (3)Naknada za rad u disciplinskoj komisiji isplaćuje se uz primjenu ograničenja propisanih članom 39. st. (4) i (5) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasik BiH”, br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15,  88/15 i 16/16).
  4. (4)Godišnji pregled izvršenih isplata naknada po osnovu rada ukomisijama  ( po članu komisije), Agencija je dužna  dostaviti Vijeću ministara BiH do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu.”.

 

Član 2.

 

Član 3. se mijenja i glasi:

 

„Član 3.

(Utvrđivanje prava)

 

Pravo na naknadu licima iz člana 2. ove odluke utvrđuje se posebnim rješenjem, protiv kojeg se može  izjaviti žalba Odboru državne službe za žalbe u roku od osam dana od dana prijema istog.“.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". 

 

 

VM broj 85/16

23.05.2016. godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Vijeća ministara BiH

Dr. Denis Zvizdić

 

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (odluka_izmjena_visina_naknada_komisija_disciplinska.pdf)Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju visine novčane naknade za rad u discipliDokument u PDF formatu161 Kb
Posljednje ažurirano petak, 12 avgust 2016 14:07