header_printanje.png
06
Dec
2016
Instrukcija o tekstu zakletve državnog službenika i obrascima koji se ulažu u personalni dosije državnog službenika Štampa

Broj: 01-02-2-798/16 od 02.12.2016. godine. Stupila na snagu 17.12.2016. godine. ("Službeni glasnik BiH", broj 92/16 od 09.12.2016.)


Na osnovu člana 28. stav 7., člana 60. stav 3. i člana 62. stav 2. tačka a) alineja 2) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), člana 61. stav 2. i člana 99. stav 4. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 102/09), a u vezi sa članom  16. Uputstva o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosijea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni  glasnik  BiH“, broj 47/16),  Agencija  za  državnu  službu  Bosne  i  Hercegovine, donosi

  

INSTRUKCIJU

O TEKSTU ZAKLETVE DRŽAVNOG SLUŽBENIKA I OBRASCIMA

KOJI SE ULAŽU U PERSONALNI DOSIJE DRŽAVNOG SLUŽBENIKA

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet instrukcije)

Ovom instrukcijom utvrđuje se tekst zakletve vjernosti državnog službenika (u daljem tekstu: zakletva), te se utvrđuju bliža pravila i uputstva za rad na provođenju odredbi Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12) – (u daljem tekstu: Zakon o državnoj službi) i Uputstva o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosijea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni  glasnik  BiH“, broj 47/16) – (u daljem tekstu: Uputstvo), koja se odnose na sadržaj personalnog dosijea državnog službenika, vezano za tekst zakletve i obrasce izjava o ispunjavanju određenih općih uslova propisanih za postavljenje državnog službenika koji se ne dokazuju na drugi način.

Član 2.

(Izuzeće)

            Odredbe ove instrukcije ne odnose se na izjave koje državni službenik mora potpisati po osnovu Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13).

DIO DRUGI – ZAKLETVA VJERNOSTI  

Član 3.

(Vrijeme i način polaganja zakletve )

            (1) Državni službenik polaže zakletvu prilikom stupanja na dužnost.

            (2) Zakletva se polaže potpisivanjem obrasca zakletve, saglasno odredbama ove instrukcije.

            (3) Rukovodilac institucije ili drugo ovlašteno lice može zahtjevati od državnog službenika da prije potpisivanja pročita tekst zakletve, na jeziku koji odabere.

Član 4.

(Tekst i forma zakletve)

(1) Tekst zakletve glasi:

Ovim se zaklinjem da ću savjesno obavljati datu mi dužnost državnog službenika, poštovati Ustav Bosne i Hercegovine, Opći okvirni sporazum za mir i njegove anekse i zakone Bosne i Hercegovine, te brinuti o interesima i ravnopravnosti svih naroda i građana.“.

            (2) Obrazac sa tekstom zakletve sačinjen je na službenim jezicima i službenim pismima koji su u upotrebi u organima uprave, u skladu sa članom 5. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 102/09).

            (3) Državni službenik prije polaganja bira jezik i pismo obrasca sa tekstom zakletve.

(4) Obrazac teksta zakletve nalazi se u Aneksu I ove instrukcije i čini njen sastavni dio.

Član 5.

(Ovjeravanje teksta zakletve)

 

Nakon potpisivanja obrasca teksta zakletve od strane državnog službenika, isti obrazac potpisom i pečatom institucije ovjerava ovlašteno lice jedinice za implementaciju Zakona o državnoj službi (član 60. Zakona o državnoj službi ), ili drugo lice koje ovlasti rukovodilac institucije.

Član 6.

(Ulaganje obrasca zakletve)

Originalni primjerak potpisanog i ovjerenog teksta zakletve ulaže se u Odjeljak A – Lični dokumenti personalnog dosijea (član 5. Uputstva).

DIO TREĆI – OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJAVANJU OPĆIH USLOVA

Član 7.

(Izjave o ispunjavanju općih uslova)

(1) Državni službenik daje izjave o ispunjavanju općih uslova propisanih članom 22. Zakona o državnoj službi , a koji se ne dokazuju na drugi način.

(2) Izjave iz stava (1) ovog člana daju se putem obrasca izjave iz Aneksa II i Aneksa III ove instrukcije.

Član 8.

(Izjava da nije obuhvaćen članom IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine)

Obrazac sa izjavom da državni službenik nije obuhvaćen članom IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine nalazi se u Aneksu II ove instrukcije i čini njen sastavni dio.

Član 9.

(Ostale izjave)

            (1) Pored izjave iz člana 8. ove instrukcije, državni službenik daje sljedeće izjave:

  1. a)da nije ostvario pravo na ličnu penziju po bilo kojem osnovu (član 22. stav 1. tačka e);
  2. b)da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, odbijanja polaganja zakletve, samovoljnog napuštanja državne službe ili davanja neistinitih i netačnih podataka prilikom prijema u državnu službu, u roku od tri godine prije dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta (član 22. stav 1. tačka f).

(2) Obrazac sa izjavama iz stava (1) tač. a) i b) ovog člana nalazi se u Aneksu III ove instrukcije i čini njen sastavni dio.

(3) Obrasci sa izjavama sadržani u Aneksu II i Aneksu III ove instrukcije sačinjeni su na službenim jezicima i službenim pismima koji su u upotrebi u organima uprave.

(4) Odredba člana 4. stav (3) ove instrukcije shodno se primjenjuje i na ove obrasce.

Član 10.

(Način potpisivanja, ovjeravanja i ulaganja obrazaca)

            (1) Obrasce sa izjavama koji su propisani u čl. 7. – 9. ove instrukcije državni službenik potpisuje istovremeno sa potpisivanjem teksta zakletve.

            (2) Obrasci iz stava (1) ovog člana ovjeravaju se na način propisan članom 5. ove instrukcije.

            (3) Originalni primjerci potpisanih i ovjerenih obrazaca ulažu se u Odjeljak A – Lični dokumenti personalnog dosijea (član 5. Uputstva).

DIO ČETVRTI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

(Elektronska forma obrazaca)

             Do dana stupanja na snagu ove instrukcije, Agencija će elektronsku formu propisanih obrazaca postaviti na službenu internet stranicu www.ads.gov.ba i dostaviti je elektronski svim institucijama Bosne i Hercegovine zajedno sa tekstom instrukcije.

Član 12.

(Prelazne odredbe)

 

(1) Tokom implementacije Uputstva i ove instrukcije, institucije će provjeriti da li se u svakom personalnom dosijeu nalazi obrazac zakletve i drugi obrasci na koje se odnose odredbe ove instrukcije.

(2) Obrasci iz stava (1) ovog člana, uloženi u personalne dosijee do stupanja na snagu ove instrukcije neće se zamjenjivati, a u pogledu nedostajućih obrazaca primijenit će se odredbe ove instrukcije.

(3) Danom stupanja na snagu ove instrukcije prestaje upotreba ranijih obrazaca koji su obuhvaćeni odredbama iste.

Član 13.

(Ostali obrasci)

            Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine može posebno propisati obrasce izjava propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

Član 14.

(Stupanje na snagu)

 

Ova instrukcija stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

 

Broj: 01-02-2-798/16

02.12.2016. godine

Sarajevo

                           DIREKTOR

                         Neven Akšamija


Aneks I - Zakletva vjernosti državnog službenika u instituciji Bosne i Hercegovine Bosanski jezik
Српски језик
Hrvatski jezik
Aneks II - Izjava državnog službenika u instituciji Bosne i Hercegovine da nije obuhvaćen članom IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine Bosanski jezik
Српски језик 
Hrvatski jezik 
Aneks III - Izjava državnog službenika u instituciji Bosne i Hercegovine o ispunjavanju općih uslova propisanih Zakonom o državnoj službi   Bosanski jezik
Српски језик
Hrvatski jezik
Posljednje ažurirano četvrtak, 15 decembar 2016 15:31