Create PDF Штампа

Pojedine odredbe Zakona o državnoj službi u institucijama BiH koje, između ostalog, regulišu prava i obaveze i rukovodećih državnih službenika

Date added:
четвртак, 25 август 2011
Last revised:
never
Hits:
32061
Rating:
 
Vote for this:
Good - Bad

Answer

Rukovodeći državni službenici su Sekretar, Sekretar sa posebnim zadatkom, Direktor, Pomoćnik ministra, Pomoćnik direktora i Glavni inspektor. Sekretar obavlja poslove rukovodećeg karaktera i koordinira radom sektora. Odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih određenoj instituciji. Sekretar je odgovoran za svoj rad i upravljanje i odgovoran je rukovodiocu institucije. Sekretar sa posebnim zadatkom obavlja poslove rukovodnog karaktera i odgovoran je za obavljanje posebnih zadataka utvrđenih odlukom Vijeća ministara ili drugim propisima. Na Sekretara sa posebnim zadatkom primjenjuju se isti uslovi kao na Sekretara, osim ako Zakonom nije drugačije utvrđeno. Sekretar sa posebnim zadatkom je odgovoran za svoj rad i upravljanje Vijeću ministara. Pomoćnik ministra obavlja rukovodne poslove unutar osnovne organizacione jedinice odnosno sektora i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih osnovnoj organizacionoj jedinici. Pomoćnik ministra je za svoj rad i upravljanje odgovoran rukovodiocu institucije. Pomoćnik direktora (odgovoran za svoj rad rukovodiocu institucije) rukovodi određenim područjem rada ili određenom organizacionom jedinicom i obavlja druge poslove iz određene oblasti koje mu odredi direktor. Glavni inspektor (odgovoran za svoj rad rukovodiocu institucije) neposredno organizira i rukovodi radom inspektorata u određenoj oblasti inspekcijskog nadzora.

Rukovodeći državni službenici

Probni period

Ocjena rada

Prekobrojnost (član 33)

Interni premještaj

(član 32)

Sekretar sa posebnim zadatkom

(član 34)

Disciplinska

odgovornost

Dobrovoljno istupanje iz državne službe

Bosna i Hercegovina

Obavezan, u trajanju od 12 mjeseci. Razriješenje se bazira na osnovu nezadovoljavajuće ocjene rada (bez prava na naknadu zbog otpuštanja). Može se dozvoliti produžetak trajanja probnog perioda do 6 mjeseci. Razriješeni državni službenik ima pravo da njegovo razriješenje bude preispitano od strane Odbora.

Direktno nadređeni ocjenjuje rad državnih službenika najmanje svakih 6 mjeseci (ocjenu rada Sekretara na posebnom zadatku u Vijeću ministara ocjenjuje Vijeće ministara na prijedlog posebne komisije koju imenuje Vijeće ministara) Razriješenje se dešava u slučaju dvije uzastopne negativne ocjene rada (zahtijeva se prothodno pribavljanje mišljenja Agencije za državnu službu (ADS)). Razriješeni državni službenik ima pravo da njegovo razriješenje bude preispitano od strane Odbora.

Isključivo kao posljedica reorganizacije ili smanjenja obima poslova institucije. Državni službenik može biti raspoređen na slično upražnjeno radno mjesto u drugoj instituciji, nudi mu se prijevremeno penzionisanje, ili se razriješava dužnosti sa pravom na otpremninu (može zatražiti od Odbora preispitivanje odluke o razriješenju).

Može biti uz suglasnost državnog službenika (neophodno postojanje upražnjenog radnog mjesta) ili bez suglasnosti državnog službenika u skladu sa objektivno utvrđenim pravilima državne službe. Zakon dalje ne razrađuje interni premještaj bez suglasnosti državnog službenika, ali postoji podzakonski akt Agencije o tome.

Mandat od 5 godina, a maksimalno 10 godina (produženje). Ako je osoba prije imala status državnog službenika, vraća se na istu ili sličnu poziciju.

Rukovodeci drzavni sluzbenik se može smatrati disciplinski odgovornim ukoliko svojom krivicom pocini povrede sluzbene duznosti predvidjene Zakonom i Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti drzavnih sluzbenika u institucijama BiH. Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka Agenciji podnosi rukovodeci drzavni sluzbenik najviseg ranga organa nadleznog za imenovanja. Disciplinski postupak se vodi pred disciplinskom komisijom koju formira Agencija.

Rezultira gubitkom statusa državnog službenika.

Tags for this item

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Додај сајт у FavoritesДодај страницу у FavoritesНаправи Homepage страницомПрослиједи ову страницуШтампај ову страницуСпаси страницу као ПДФ
Повратак на врх
Dodaj na svoj Facebook