Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme u Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine
Datum objave: 01.12.2021.
Krajnji rok za prijave:09.12.2021.

Radno mjesto za koje je raspisan oglas:
1/01 Pripravnik – sa završenim ekonomskim fakultetom (VII stupanj), odnosno, sa završenim prvim ciklusom školovanja ekonomskog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj

Na temelju članka 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 07/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), članka 8. Odluke o uvjetima i načinu prijema pripravnika VII stupnja stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema pripravnika visoke stručne spreme, broj: 1-3-34-2-694-1/21 od 19.11.2021. godine, Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine raspisuje


JAVNI OGLAS 

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA VISOKE STRUČNE SPREME U DIREKCIJI ZA CIVILNO
ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE


I   PRIPRAVNIK

1/01 Pripravnik – sa završenim ekonomskim fakultetom (VII stupanj), odnosno, sa završenim prvim ciklusom školovanja ekonomskog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj

Mjesto rada: Mostar


Opis poslova i radnih zadataka

Pripravnik će obavlјati poslove s cilјem osposoblјavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva od jedne (1) godine u svrhu polaganja stručnog upravnog ispita.

II  UVJETI ZA PRIJEM 

1. Opći uvjeti

Za prijem u radni odnos pripravnik mora ispunjavati slјedeće opće uvjete propisane člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

- da ima navršenih 18 godina života;

- da je državlјanin Bosne i Hercegovine;

- da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišlјajem sukladno kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini;

- da nije obuhvaćen odredbom članka IX stavak (1) Ustava Bosne i Hercegovine;

- da je fizički i psihički sposoban za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.


2. Posebni uvjeti

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, kandidat treba da ispunjava slјedeće uvjete:

- visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja koji je vrednovan sa najmanje 240 ETCS bodova;

- da nema ostvaren radni staž od jedne (1) godine ili više nakon sticanja visoke stručne spreme;


III TRAJANјE RADNOG ODNOSA

Radni odnos sa najuspješnijim kandidatom zasniva se na period od jedne (1) godine.

IV POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati su dužni uz prijavu sa kratkom biografijom, koju su vlastoručno potpisali, dostaviti ovjerene preslike slјedećih dokumenata:

1. Diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sustavu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, kandidat je dužan dostaviti dokaz o nostrifikaciji diplome;

2. Ukoliko je datum sticanja visoke školske spreme stariji od jedne godine, kandidat je dužan dostaviti dokaz da nema ostvaren radni staž nakon sticanja visoke stručne spreme u trajanju od jedne godine ili više (preslika radne knjižice ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošlјavanje);
 
3. Uvjerenje o državlјanstvu, ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od nadležnog organa;

4. Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX stavak (1) Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena kod nadležnog općinskog organa i ne starija od tri mjeseca).


Napomena:

Izabrani kandidat je dužan, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), jer u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, odnosno kandidat će se skinuti sa liste uspješnih kandidata.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene preslike.


Procedura izbora:

Postupak izbora kandidata provest će Povjerenstvo za izbor pripravnika. Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog oglasa i čije prijave su kompletne i pravodobne, podliježu provjeri znanja koju, sukladno Odluci o uvjetima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos, provodi Povjerenstvo za izbor pripravnika.

Prijava sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, te svim traženim dokumentima koje je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenom presliku, predaje se najkasnije do 10.12.2021. godine, putem pošte preporučeno na adresu:

Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

V kozarske brigade 18
78 000 Banja Luka
sa naznakom "Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme 
sa završenim ekonomskim fakultetom – NE OTVARAJ"

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave se neće uzimati u razmatranje.

Neovjerene preslike tražene dokumentacije, kao i dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.