Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme u Direkciju za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine
Datum objave: 27.09.2022.
Krajnji rok za prijave:06.10.2022.

Radna mjesta za koja je raspisan oglas:
1/01 Pripravnik – diplomirani pravnik, visoke stručne spreme (VII stepen), čija je visokoškolska diploma vrednovana sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj
1/01 Pripravnik – diplomirani ekonomista, visoke stručne spreme (VII stepen), čija je visokoškolska diploma vrednovana sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj

Na temelju članka 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 07/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), članka 8. Odluke o uvjetima i načinu prijema pripravnika VII stupnja stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema pripravnika visoke stručne spreme, broj: 1-3-34-2-188-1/21, Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS 

 

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA VISOKE STRUČNE SPREME U DIREKCIJU ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

 

I   PRIPRAVNIK

 

1/01 Pripravnik – diplomirani pravnik, visoke stručne spreme (VII stupanj), čija je visokoškolska diploma vrednovana sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj

 

1/01 Pripravnik – diplomirani ekonomista, visoke stručne spreme (VII stupanj), čija je visokoškolska diploma vrednovana sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj

 

 

Mjesto rada: Banja Luka

 

 

Opis poslova i radnih zadataka

 

Pripravnik će obavlјati poslove s cilјem osposoblјavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva od jedne (1) godine u svrhu polaganja stručnog upravnog ispita.

 

II  UVJETI ZA PRIJEM 

 

1. Opći uvjeti

 

Za prijem u radni odnos pripravnik mora ispunjavati slјedeće opće uvjete propisane člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

 

-       da ima navršenih 18 godina života;

 

-       da je državlјanin Bosne i Hercegovine;

 

-       da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišlјajem sukladno kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini;

 

-       da nije obuhvaćen odredbom članka IX stavak (1) Ustava Bosne i Hercegovine;

 

-       da je fizički i psihički sposoban za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

 

 

2. Posebni uvjeti

 

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, kandidat treba da ispunjava slјedeće uvjete:

 

-       visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja koji je vrednovan sa najmanje 180 ETCS bodova;

 

-       da nema ostvaren radni staž od jedne (1) godine ili više nakon stjecanja visoke stručne spreme.

 

 

III TRAJANјE RADNOG ODNOSA

 

Radni odnos sa najuspješnijim kandidatom zasniva se na period od jedne (1) godine.

 

IV POTREBNI DOKUMENTI

 

Kandidat je dužan uz prijavu sa kratkom biografijom, koju je vlastoručno potpisao, dostaviti ovjerene preslike slјedećih dokumenata:

 

Diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sustavu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, kandidat je dužan dostaviti dokaz o nostrificiranju diplome;
 

Ukoliko je datum stjecanja visoke školske spreme stariji od jedne godine, kandidat je dužan dostaviti dokaz da nema ostvaren radni staž nakon stjecanja visoke stručne spreme u trajanju od jedne godine ili više (preslika radne knjižice ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošlјavanje);
 

Uvjerenje o državlјanstvu, ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od nadležnog tijela;
 

Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX stavak (1) Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena kod nadležnog općinskog organa i ne starija od tri mjeseca).
 

 

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), jer u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, odnosno kandidat će se skinuti sa liste uspješnih kandidata.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene preslike. 

Procedura izbora:

Postupak izbora kandidata provest će Povjerenstvo za izbor pripravnika. Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog oglasa i čije prijave su kompletne i pravodobne, podliježu provjeri znanja koju, sukladno Odluci o uvjetima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos, provodi Povjerenstvo za izbor pripravnika.

Prijava sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, te svim traženim dokumentima koje je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenom presliku, predaje se najkasnije do 7.10.2022. godine, putem pošte preporučeno na adresu:

Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

V kozarske brigade 18

78 000 Banja Luka

 

sa naznakom 

"Javni oglas za prijem pripravnika - diplomiranog pravnika visoke stručne spreme – NE OTVARAJ" za poziciju 1/01 Pripravnik – diplomirani pravnik

ili

"Javni oglas za prijem pripravnika – diplomiranog ekonomiste visoke stručne spreme – NE OTVARAJ" za poziciju 1/02 Pripravnik – diplomirani ekonomista

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave se neće uzimati u razmatranje.

Neovjerene preslike tražene dokumentacije, kao i dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.