Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine
Датум објаве:26.01.2023.
Крајњи рок за пријаве:15.02.2023.

Radna mjesta za koja je raspisan oglas:
1/01 Stručni savjetnik za harmonizaciju propisa
1/02 Stručni savjetnik za osiguranje kvaliteta – lјudski resursi i interne procedure rada HR and IP
1/03 Viši stručni saradnik za baze troškova EN – ROUTE

VAŽNO! Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, pored prijave putem poštanske službe, omogućava kandidatima da podnesu elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko upravljanje procesom zapošljavanja državnih službenika (https://konkursi.ads.gov.ba/), u skladu sa Uputstvom o načinu i postupku podnošenja elektronske prijave kandidata u postupku zapošljavanja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine.

Na ovaj način smanjuju se troškovi kopiranja i ovjere dokumentacije, kao i poštanskih usluga te štedi na vremenu pripreme dokumentacije.

Sve informacije o elekronskoj prijavi kandidata možete pronaći na linku: https://ads.gov.ba/bs-Latn-BA/online-application-of-candidates?page=1&rows=9&tvIds=157


Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

 

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

 

 

 

1/01 Stručni savjetnik za harmonizaciju propisa

1/02 Stručni savjetnik za osiguranje kvaliteta – lјudski resursi i interne procedure rada HR and IP

1/03 Viši stručni saradnik za baze troškova EN – ROUTE

 

 

Odjelјenje za međunarodnu saradnju, harmonizaciju propisa i pravne poslove – IR/LD

 

1/01 Stručni savjetnik za harmonizaciju propisa

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši praćenje propisa iz oblasti civilnog zrakoplovstva, njihovo prikuplјanje i upoznavanje sa sadržajem propisa. Učestvuje u izradi akcionog plana za harmonizaciju propisa sa acquis communautaireom. Priprema dokumente vezane za usklađivanje propisa. Saradnja sa ostalim osoblјem zaposlenim u Direkciji po pitanju harmonizacije propisa sa acquis communautaireom. Obavlјa i druge poslove po nalogu pomoćnika generalnog direktora za IR/LD. Za svoj rad odgovoran je pomoćniku generalnog direktora za IR/LD.

Posebni uslovi: Pravni fakultet VII stepen; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; stručni (upravni) ispit; osnovni ili napredni kurs iz oblasti civilnog zrakoplovstva akreditovan od strane ICAO/ECAC/EC; znanje rada na računaru MS Office; znanje engleskog jezika.

Status: državni službenik - stručni savjetnik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.567,55 KM

Broj izvršioca: jedan (1) 

Mjesto rada: Banja Luka

 

 

Odjelјenje za osiguranje kvaliteta – QAD

 

1/02 Stručni savjetnik za osiguranje kvaliteta – lјudski resursi i interne procedure HR and IP

Opis poslova i radnih zadataka: Provodi odredbe Zakona o zrakoplovstvu BiH. Prati međunarodne standarde i preporučenu praksu iz oblasti lјudskih resursa i procedura rada i vrši njihovu primjenu u domaće zakonodavstvo. Učestvuje u izradi i ažuriranju internih dokumenata sistema kvaliteta. Koordinira izradu planova za školovanje osoblјa. Predlaže specifične programe obuke za pojedine grupe zaposlenih. Odgovoran je za nadzor nad ispunjenosti i usklađenosti propisa iz domena obuke. Vrši organizaciju interne obuke za osoblјe. Obavlјa i druge poslove po nalogu pomoćnika generalnog direktora za osiguranje kvaliteta. Za svoj rad odgovoran je pomoćniku generalnog direktora za QAD.

Posebni uslovi: Tehnički ili društveni fakultet VII stepen; najmanje 3 godine radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu; stručni (upravni) ispit; osnovni ili napredni kurs iz oblasti civilnog zrakoplovstva akreditovan od strane ICAO/JAA/EASA; znanje rada na računaru MS Office; znanje engleskog jezika.

Status: državni službenik - stručni savjetnik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.567,55 KM

Broj izvršioca: jedan (1) 

Mjesto rada: Banja Luka

 

 

Odjelјenje za finansije i računovodstvo F/AD

 

1/03 Viši stručni saradnik za baze troškova EN – ROUTE

Opis poslova i radnih zadataka: Prati i primjenjuje međunarodne standarde i preporučenu praksu iz oblasti obračuna i naplate sredstava ostvarenih po osnovu pružanja usluga rutne zračne navigacije. Izrađuje troškovnik i u saradnji sa organizacijama EUROCONTROL i IATA učestvuje u postupku utvrđivanja jedinične cijene usluga rutne zračne navigacije u zračnom prostoru BiH. Prati dinamiku naplate sredstava ostavrenih po osnovu pružanja usluga rutne zrakoplovne navigacije i vrši analizu naplate istih. Učestvuje u utvrđivanju raspodjele oprihodovanih sredstava i prati njihov utrošak. Učestvuje u postupku raspodjele sredstava od preleta njihovim korisnicima. Obavlјa i druge poslove po nalogu pomoćnika generalnog direktora za F/AD. Za svoj rad odgovoran je pomoćniku generalnog direktora za F/AD.

Posebni uslovi: Ekonomski fakultet VII stepen; najmanje 2 godine radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu; stručni (upravni) ispit; osnovni ili napredni kurs iz oblasti civilnog zrakoplovstva akreditovan od strane EUROCONTROL; znanje rada na računaru MS Office; znanje engleskog jezika.

Status: državni službenik – viši stručni saradnik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.364,25 KM

Broj izvršioca: jedan (1) 

Mjesto rada: Banja Luka

 

Napomene za kandidate:

-  Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19) - (u daljem tekstu Odluka) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16, 21/17 i 28/21). Više informacija o konkursnim procedurama dostupno je na www.ads.gov.ba, u dijelu „Zapošljavanje/Vrste konkursnih procedura“.

-  Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

-  Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

-  Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

-  Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

-  Kandidati, pored prijave putem poštanske službe imaju mogućnost da podnesu elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko upravljanje procesom zapošljavanja državnih službenika www.konkursi.ads.gov.ba, u skladu sa Uputstvom o načinu i postupku podnošenja elektronske prijave kandidata u postupku zapošljavanja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 16/22).

 

Priprema dokumentacije:

Skreće se pažnja kandidatima da su potrebnu dokumentaciju na oglas dužni dostaviti u skladu sa Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, a posebno da obrate pažnju na izmijenjene i dopunjene odredbe navedenog Pravilnika, te da prilagode dokumentaciju, kako dokaze o radnom iskustvu, tako i preostale dokaze tražene tekstom oglasa.

S tim u vezi, kandidati se upućuju na pojašnjenje - tekst na službenoj internet stranici www.ads.gov.ba, u dijelu „Zapošljavanje/Napomena za kandidate/Stop greškama u prijavama!“, te posebno odredbe Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, koje definišu dokumentaciju: prijavni obrazac; univerzitetsku diplomu; važeće uvjerenje o državljanstvu; uvjerenje o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu; dokaz o traženom radnom iskustvu; dokaz o traženom nivou znanja stranog jezika; dokaz o traženom nivou znanja rada na računaru; uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka; rok i način dostavljanja prijave.

 

Potrebni dokumenti: 

I Ovjerene kopije: 

-       univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine); Kandidati su obavezni dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), bez obzira na uslove oglasa, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

-       dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca; 

-       uvjerenja o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu; 

-       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti iskustva;

-       dokaz o osnovnom ili naprednom kursu iz oblasti civilnog zrakoplovstva akreditovanog od strane ICAO/ECAC/EC (samo za kandidate koji konkurišu na radno mjesto pod brojem 1/01);

-       dokaz o osnovnom ili naprednom kursu iz oblasti civilnog zrakoplovstva akreditovanog od strane ICAO/JAA/EC (samo za kandidate koji konkurišu na radno mjesto pod brojem 1/02);

-       dokaz o osnovnom ili naprednom kursu iz oblasti civilnog zrakoplovstva akreditovanog od strane EUROCONTROL (samo za kandidate koji konkurišu na radno mjesto pod brojem 1/03);

-       dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;

-       dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru.

Za prijavu putem pošte, kanidati dostavljaju ovjerene kopije navedenih potrebnih dokumenata. 

Za elektronsku prijavu, kandidat u sistem prilaže PDF skenirane dokumente maksimalne veličine po dokumentu 2 MB.

 

II Popunjen obrazac/elektronska prijava:

a)    Za kandidate koji se prijavljuju putem pošte, svojeručno potpisan obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba unutar svakog konkursa pojedinačno, u rubrici „dokumenti“. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

b)    Za kandidate koji se prijavljuju putem informacionog sistema, popunjena elektronska prijava.

Napomena za kandidate koji podnose elektronsku prijavu:

-       popunjavanjem elektronske prijave kandidat se upoznaje o namjeri korištenja njegovih ličnih podataka u svrhu evidentiranja i obrade njegovih prijava u bazu podataka sistema, te da prijavom daje saglasnost za takvu obradu i mjerama čuvanja i zaštite podataka iz čl. 13. i 14. navedenog uputstva.

-       u slučaju da kandidat koji popunjava elektronsku prijavu da lažne podatke o ispunjavanju opštih i posebnih uslova koji se traže tekstom oglasa za radno mjesto na koje se prijavljuje, primjenjivaće se mjere iz člana 19. pomenutog uputstva.

-       kandidat se elektronskim putem kroz sistem (e-mail i SMS notifikacije) informiše o vremenu, datumu i mjestu održavanja svakog od pojedinačnih ispita u konkursnoj proceduri, kao i o rezultatima istih, dok će se putem web stranice ads.gov.ba informisati o vremenu održavanja ispita.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

-       Kandidati koji budu pozvani na usmeni dio stručnog ispita (intervju), kao dokaz o ispunjavanju jednog od općih uslova za postavljenje, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka g) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, obavezni su na isti donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca). Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do uručenja rješenja o postavlјenju, odnosno preuzimanja dužnosti.

-       Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

-       Kandidat prijavljen elektronskim putem, koji se postavlja, odnosno, kvalifikuje za imenovanje za radno mjesto državnog službenika, dostavlja Agenciji originale skenirane dokumentacije nakon intervjua, a prije postavljenja, odnosno, dostavljanja mišljenja nadležnoj instituciji.

 

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja pismenom dijelu stručnog ispita će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i član 12. Odluke.

 

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.

 

Podnošenje elektronske prijave je moguće do isteka krajnjeg roka za prijavu. Kandidatu je omogućeno da kroz sistem može povući svoju prijavu i ponovo je podnijeti sa ažuriranim podacima i dodatim dokumentima sve do isteka krajnjeg roka za prijave.

Ukoliko kandidat u sistem ne priloži skenirane dokumente oglasom tražene dokumentacije, kojim dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova radnog mjesta na koje se prijavljuje, prijava se neće uzeti u razmatranje.

 

Putem poštanske službe, preporučenom pošiljkom, sva tražena dokumenta treba dostaviti najkasnije do  16.02.2023. godine, na adresu:

 

Agencija za državnu službu BiH

 „Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine“ 

71000 Sarajevo, Trg BiH broj 1.

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.